LOT ACADEMY

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Записани: 16 курсисти
Лекции: 1

Основание за провеждане на обучението:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закон за защита на личните данни, становища на надзорни органи , закони, подзаконови нормативни актове.

Обучението е предназначено за:

 • Длъжностни лица по защита на данните;
 • Управител, главен изпълнителен директор, главен оперативен директор, главен финансов директор, главен медицински директор, ръководител на маркетингов отдел, ръководител на отдел „Човешки ресурси” или ръководител на ИТ отдел, чиято работа е свързана с обработката на лични данни, особено ДЛЗЛД в публичния сектор и институции, агенции и органи.

Теми  на обучението:

 • Общ преглед на относимото законодателство (Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни, становища на надзорни органи , закони, подзаконови нормативни актове);
 • Лични данни („обикновени“ лични данни, „чувствителни“ лични данни, специфични случаи);
 • Отговорности (администратор, обработващ, получател, трета страна). Длъжностно лице по защита на данните– права, задължения и добри практики при изпълнение на функциите на ДЛЗД;
 • Принципи за обработване на лични данни и прилагането им на практика;
 • Основания за обработване на лични данни и конкретни примери, приложими към дейността на конкретния администратор. Основания за обработване на чувствителни лични данни. Съгласието най-рисковото основание.
 • Извършване на предварителна оценка на рисковете. Оценка на въздействието;
 • Информация, която се предоставя на субектите на данни;
 • Права на субектите на данни и съответните задължения на администратора (как се упражняват правата, предоставяне на заявления, бланки и образци; срокове за упражняване на правата);
 • Трансфер на данни към трети държави или международни организации;
 • Заплахи за сигурността на обработваните лични данни;
 • Нарушения на сигурността. Задължение за уведомяване на Комисия за защита на личните данни. Задължение за уведомяване на засегнатите лица;

Анализ на въведените вътрешни правила в организацията за защита на данните. Предоставяне на конкретни указания за прилагането им. При липса на вътрешни правила за защита на личните данни – предоставяне на подробни указания относно изготвяне на необходимата документация за постигане на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

1
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
2
ТЕСТ – GDPR
16 въпроси

Бъдете първият, който добави отзив.

Моля, влезте, за да оставите отзив
Layer 1

Няматае права!

BG

ЛОТ Академия

Въведете мейла си и изпратената от нас парола.

При въпроси, моля да се свържете с координатор обучения: 02/917 29 24 и office@lot-consult.com

EN

LOT Academy

Enter your email and password sent by us.

For questions, please contact the training coordinator: 02/917 29 24 and office@lot-consult.com